Issue №3 Vol. 3 No. 3 (2020)

Published: 2020-07-31

Razzakov S. J., Abdurakhmonov A. S.

HEAT-RESISTANT REINFORCED CONCRETE SLAB IN KILNS

113-119

25

Islamova Z. Sh., Nabieva I. A., Tuychiev I. I., Akhunbabaev A. O., Akhmedova Z. I.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR PRODUCING YARN FOR TEXTILE INDUSTRY FROM LOCAL WOOL

120-127

11

Zakhidov N. M., Rakhmatillaev Sh. F., Samborskiy A. A., Mamatkulov M. X.

IMPROVEMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGY AT INTENSIVE AFRICAN CATFISH BREEDING

128-135

17