Issue №6 Vol. 3 No. 6 (2020)

Published: 2020-12-29

Fayzibaev Sh. S., Nabiyev E. S., Samborskaya N. A.

WAGON WHEEL SURFACING TECHNOLOGY

88-93

8

Rakhimov K. T., Apakhujayeva T. U., Otaxonov M. Yu., Allayorov D. Sh.

ECONOMIC HYDRAULIC PARAMETERS FOR CONCRETING CANALS

94-102

25

Garipov I. T., Yuldashev A. B., Gapurova O. U., Abdukhakimov M. K., Khaydarov R. R., Sadikov I. I.

NEW IMPORT-SUBSTITUTING ANTISCALANT FOR MEMBRANE DESALINATION SYSTEM

103-114

12