Issue №1 Vol. 2 No. 1 (2019)

Published: 2019-02-27

Zakirov S. Kh., Mukhidova Z. Sh., Shamyanov I. J., Mukhammatkhanova R. F., Rustamov K. Zh., Zhuginisov T. I.

NATURAL ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ANTITERMITE SUBSTANCES

73-77

1